ANVR-Reisvoorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de organisator
Artikel 3. Jouw informatie
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de organisator
Artikel 5. Wijzigingen door de organisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
Artikel 8. Jouw rechten
Artikel 9. Als je wilt opzeggen
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Jouw verdere verplichtingen
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleiding

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die de organisator met jou als reiziger sluit.

1.2. Deze organisator kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. De organisator vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.

1.3. Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt geen herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’.

NB Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden op dit artikel.

1.4. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.

NB Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden op dit artikel.

 

Artikel 2 Informatie van de organisator

2.1. De organisator of, namens deze, de doorverkoper heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

2.2. De organisator kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je dit hebt gedaan.

2.3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

2.4. Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van een organisator kan snel wijzigen. Als je later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisator staat.

2.5. Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

2.6. Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij de organisator bekend is, aan jou bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Door jou te verstrekken informatie

3.1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

3.2. Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

3.3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.

3.4. Je kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan jou bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de organisator

4.1. Als je het aanbod van de organisator aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.

4.2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van de organisator hebt geaccepteerd.

4.3. De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis:
* 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen,
* 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
* 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.
Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5.

4.4. Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. De organisator moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.

4.5. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door de organisator

5.1. De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

5.2. Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je de organisator niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je de organisator onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.

5.4. De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:
* verhoging van de kostprijs van brandstof of;
* verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
* verhoging van belastingen of;
* verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.
De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

5.5. Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heb je het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.

5.6. In afwijking van artikel 5.4 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en je de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt.

5.7. Als je de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan je geen alternatieve reis aanbieden of als je deze niet aanvaardt, betaalt de organisator alle door jou betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan heb je in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 6 Hulp en bijstand

6.1. De organisator biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

6.3. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

7.1. De organisator zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je de organisator daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt de organisator er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van de organisator kan verlangen.

7.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de organisator voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt de organisator een passende prijsverlaging aan.

7.3. Je hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun je het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.

7.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
* De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
* De aard en klasse van de accommodatie;
* De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
* De samenstelling van het reisgezelschap;
* De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door de organisator geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden;

7.5. Je mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:
a. Je de organisator er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en de organisator deze tekortkoming niet binnen een door jou gestelde redelijke termijn verhelpt, of als de organisator te kennen geeft dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.

7.6. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen. Je hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd je recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.

7.7. De aansprakelijkheid van de organisator voor schade die je lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van de organisator. De organisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.

7.8. De organisator is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.

7.9. Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de organisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag de organisator de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8 Jouw rechten

8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. Je kunt de organisator verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
* De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
* Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
* De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
8.1.2. De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.
8.1.3 Op jouw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De organisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan jou ter beschikking stelt.
8.2.2. Als je op het door de organisator meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan de organisator of de doorverkoper.

8.3 Garantie bij financieel onvermogen
8.3.1 Als de organisator wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.3.2. Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in jouw repatriëring. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.
8.3.3. De organisator voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij SGR of bij een ander door de ANVR goedgekeurd garantiefonds. De organisator maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 9 Als je wilt opzeggen

9.1. Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan de organisator de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

9.2. Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:
* Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

9.3. Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de organisator op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

9.4. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

9.5. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De organisator berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.

9.6. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de organisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die de organisator hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

9.7. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. De organisator brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.

9.8. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

9.9. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.

9.10. Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. Je kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en je dat wilt, omboeken.

Artikel 10 Betaling

10.1. Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb je niet op het door de organisator vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim.

Pied à Terre Reizen heeft aanvullende voorwaarden / informatie.

10.2. Als je in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.

10.3. Als je niet tijdig hebt betaald ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet je na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.

10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1 % over het meerdere, met een minimum van € 40. De reisorganisator kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Jouw verdere verplichtingen

11.1. Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de organisator jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van de organisator in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

11.3. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

11.4. Je moet je uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen.

Artikel 12 Klachten (procedure)

Tijdens de reis

12.1. Onverminderd artikel 7 meld je onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je – in deze volgorde – melden bij:
1. De betrokken dienstverlener;
2. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. De organisator.

12.2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland.

12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de organisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

12.4. De organisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

12.5. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis

12.6. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voeg je die daarbij.

12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na jouw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor indienen.

12.8. Als je de klacht niet tijdig indient, kan de organisator besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft.

12.9. De organisator geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Artikel 13 Geschillen

13.1. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als jou ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kun je desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van jouw klacht bij de organisator het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen.

13.2. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil ben je een vergoeding verschuldigd.

13.3. Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

13.4. Als je geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, heb je het recht om je tot de bevoegde rechter te wenden.

13.5. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

13.6. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 14 Nakomingsgarantie

14.1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, als het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat jij, als je hierop een beroep doet, jouw vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van jouw beroep op de nakomingsgarantie.

14.3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie als, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
* aan het lid is surseance van betaling verleend; of
* het lid is failliet verklaard; of
* de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat jij daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Begrippen

Omdat de nieuwe wet andere begrippen kent dan u gewend bent, staat hieronder een uitleg wie of wat we bedoelen als we het hebben over pakketreis, reisdienst, organisator, doorverkoper, handelaar etc. Deze begrippen gelden altijd, ongeacht welke specifieke voorwaarden van toepassing zijn:

Handelaar: Iedereen die handelt in reisdiensten en ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, reisdienstleverancier of handelaar die een Gekoppeld Reisarrangement (GRA) faciliteert

Organisator: de handelaar die een pakketreis samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via een andere handelaar aanbiedt dan wel de handelaar die anderszins wordt gezien als verantwoordelijke voor een pakketreis.

Doorverkoper: handelaar, anders dan de organisator, die pakketreizen aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld

Reiziger: iedere persoon anders dan een handelaar die op basis van deze wet een overeenkomst wil sluiten of die op grond van een overeenkomst op basis van deze wet recht heeft op nakoming

Verkooppunt: ruimte voor detailhandel, verplaatsbaar of niet, of een retailwebsite of soortgelijk online verkoopplatform, daaronder begrepen retailwebsites of online verkoopplatforms die als één platform aan reizigers worden aangeboden, met inbegrip van een telefoondienst

Overmacht: een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid en dus een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden waren

Pakketreis: combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval:
i) deze diensten worden gecombineerd door één handelaar, eventueel op verzoek of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst betreffende alle diensten wordt gesloten; of
ii) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden:
1. afgenomen bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen;
2. aangeboden, afgenomen of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs;
3. aangeprezen of afgenomen onder de term “pakketreis” of een vergelijkbare term;
4. gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten; of
5. afgenomen van verschillende handelaren via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger worden verstrekt door de handelaar met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten aan een andere handelaar of handelaren en er met de laatstgenoemde handelaar of handelaren een overeenkomst wordt gesloten uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst;
tenzij één soort reisdienst wordt gecombineerd met één of meer andere toeristische diensten die:
– geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, niet als een essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen;
– pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een reisdienst is begonnen

Gekoppeld Reisarrangement (GRA): ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar:
i) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert; of
ii) op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten;
tenzij één soort reisdienst en één of meer andere toeristische diensten worden afgenomen en de laatstgenoemde diensten geen aanzienlijk deel van de gecombineerde waarde van de diensten vormen en niet als een essentieel kenmerk van de reis of vakantie worden aangeprezen en anderszins geen essentieel kenmerk van de reis of vakantie vertegenwoordigen

Reisdiensten: dienst betreffende:
i) personenvervoer;
ii) accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
iii) verhuur van auto’s, andere motorvoertuigen in de zin van artikel 3, punt 11, van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PbEU, L 263), of motorrijwielen waarvoor een rijbewijs van categorie A in overeenstemming met artikel 4, derde lid, onderdeel c, van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het Rijbewijs (PbEU, L 403) is vereist;
iv) andere toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst in de zin van de onderdelen i), ii) of iii);

Pakketreisovereenkomst: overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, als de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis

Leusden, december 2020 © Copyright ANVR

Pied à Terre Reizen aanvullende Reisvoorwaarden/reisinformatie

Pied à Terre Reizen is lid van de ANVR en wij volgen daarmee de boekings- en reizigersvoorwaarden van de ANVR. Tenzij anders  vermeld zijn op al onze reizen de ANVR reizigersvoorwaarden van toepassing. Klik hier om deze voorwaarden te lezen of kijk onder het kopje ANVR-Reisvoorwaarden.

Wij zijn gerechtigd op bepaalde punten af te wijken van deze voorwaarden of extra informatie toe te voegen. Dit kan per reis verschillen. Hieronder leest u de aanvullende voorwaarden/informatie van Pied à Terre Reizen zoals wij die hanteren. Specifieke uitzonderingen, bijvoorbeeld betreffende betalingen en annuleringsvoorwaarden vindt u altijd terug op het boekingsformulier van een reis en worden nogmaals genoemd op de bevestiging/factuur van uw boeking.

Deze aanvullende voorwaarden/informatie zijn door Pied à Terre Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de ANVR-Reizigersvoorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Er is een apart deel dat specifiek de maatregelen rondom Corona toelicht. Ook is er een apart deel dat de Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 omschrijft.

Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden/informatie per artikel op de ANVR-Reisvoorwaarden (volgens de inhoudsopgave van deze voorwaarden).

Inhoudsopgave

Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de organisator
Artikel 3. Jouw informatie
Artikel 5. Wijzigingen door de organisator
Artikel 9. Als u wilt opzeggen
Artikel 10. Betaling

Artikel 1. Inleiding

1.3:

Aanmelden/Boeken

U kunt zich via de website aanmelden voor een van onze reizen. Voor sommige reizen geldt dat u zich kunt aanmelden via de website van de partner waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld NRC. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen om bijvoorbeeld een optie te overleggen of het aanmeldingsformulier toe te laten mailen.

Wat gebeurt er na ontvangst van u boeking?

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. De door u geboekte reis is direct akkoord. In dat geval ontvangt u uw bevestiging/factuur per e-mail. I.v.m. Corona en de onzekerheid of reizen door gaan, kunnen wij u wel een bevestiging van ontvangst van uw boeking sturen (waarmee u verzekerd bent van een plaats), maar u nog geen factuur van ons ontvangt. Dit om de administratieve handelingen te beperken.
  2. De door u geboekte reis (of onderdelen ervan) is op aanvraag. Als wij de reis volgens uw wensen kunnen regelen is uw boeking definitief en ontvangt u automatisch de reisbevestiging per e-mail.

1.4:

NB Pied à Terre Reizen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur. Voor een bezoek kunt u een afspraak maken via contact@piedaterrereizen.nl of via 020-30 800 80.

Noodgevallen buiten kantoortijden

Mocht u buiten kantoortijden Pied à Terre Reizen willen bereiken dan kunt u ons kantoor bellen op 020-30 800 80. U wordt dan doorgeschakeld naar een mobiel nummer waar u uw boodschap kunt doorgeven.

Artikel 2. Informatie van de organisator

2.1:

Administratiekosten

Voor alle reizen van Pied à Terre geldt dat € 30,- administratiekosten per boeking in rekening wordt gebracht.

Inclusief/exclusief

Op onze website en op de websites van partnerorganisaties wordt per reis aangegeven wat wel en wat niet is inbegrepen in de reissom. Wij bieden onze reizen aan zonder verborgen kosten, zoals luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen, bijdragen aan SGR en Calamiteitenfonds en andere onvermijdbare kosten. Hierin volgen wij de richtlijnen zoals opgesteld door de Code Commissie Reisaanbiedingen.

 Individuele wensen

Indien u een individuele verlenging wenst dan dient u dit direct bij uw aanmelding voor de reis aan te vragen.

Ook wensen t.a.v. bijvoorbeeld een dieet of allergie dient u direct bij boeking aan ons door te geven. Indien u wensen pas op een later moment aan ons doorgeeft berekenen wij u wijzigingskosten à € 25,-

Op eigen gelegenheid naar een bestemming

Gaat u op eigen gelegenheid naar uw bestemming, dan bent u in dat geval ook verantwoordelijk voor het lokale vervoer naar de eerste accommodatie of het afgesproken ontmoetingspunt ter plekke, tenzij anders overeengekomen. Pied à Terre Reizen kan in het geval van vluchtschemawijzigingen, vertragingen en/of annuleringen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die u dient te maken.

Entreegelden

Het verschilt per reis of de entreegelden inbegrepen of niet inbegrepen zijn. Per reis staat duidelijk aangegeven of de entreegelden inbegrepen zijn of niet. Zijn de entreegelden niet inbegrepen dan vindt u bij de reis onder het kopje ‘exclusief’ het bedrag waar u rekening mee moet houden.

Excursies

De (optionele) excursies tijdens onze reizen vinden plaats in een groep van maximaal 25 personen (het vervoer kan  bijvoorbeeld tijdens een NRC Academie met meerdere groepen tegelijk plaatsvinden ). Het minimum aantal deelnemers is 20 personen. Mochten er onverhoopt onvoldoende deelnemers zijn voor een bepaalde excursie dan ontvangt u uiterlijk 20 dagen voor vertrek bericht. U heeft dan eventueel nog de mogelijkheid een andere excursie te kiezen.

De volgorde van de bezoeken zoals beschreven bij iedere excursie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor onze reizen en alle excursies geldt dat u goed ter been dient te zijn en zonder persoonlijke hulp en hulpmiddelen kunt wandelen. Indien u dit niet kunt dan is het niet mogelijk in te schrijven voor de reis en de excursies. U kunt altijd op eigen gelegenheid een stad bezoeken. Er zijn altijd mogelijkheden om een taxi te nemen in de havens waar wij aanleggen.

Let op: We kunnen geen vergoeding of terugbetaling geven aan deelnemers die om welke reden (inclusief medische redenen) dan ook hun excursie annuleren. Deelnemers die tijdens een excursie de groep verlaten, zijn op eigen kosten verantwoordelijk voor hun vervoer terug  het hotel of de haven.

Fooien

De fooien voor chauffeurs, lokale gidsen, personeel in hotels en dergelijk zijn niet inbegrepen in de reissom. Over het algemeen wordt een fooi van ca. € 1,- à ca. € 2,- per persoon per dag verwacht voor bijvoorbeeld een chauffeur en hetzelfde bedrag voor de lokale gids etc.

Maaltijden

Per reis ziet u op de website ook welke maaltijden inclusief zijn. Of een diner wel of niet inbegrepen is in de reissom, hangt af van veel factoren. Bij het samenstellen van de reis worden deze factoren allemaal afgewogen. Zo kiezen we er meestal voor om aan het einde van een lange reisdag het diner inclusief aan te bieden. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er in de buurt van uw hotel verschillende restaurants te vinden zijn, geven we u liever de vrijheid te geven zelf een keuze te maken.

2.5:

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste papieren. Let u erop dat uw paspoort nog geldig is volgens de regels van het te bezoeken land. Let u er ook op dat stempels van bepaalde landen restricties geven voor bezoek aan andere landen. Deze voorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig. Voorbeeld: met een stempel van Iran in uw paspoort wordt u niet toegelaten in Israël en andersom (d.d. mei 2021).

2.6:

Bagageregels

Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen moet u voor elk stuk ruimbagage bijbetalen of kunt u slechts 1 stuk ruimbagage per persoon inchecken zonder bijbetaling. Wij vermelden deze kosten bij in-exclusief.

Wij vliegen met verschillende maatschappijen. Dit wordt vermeld bij de beschrijving van de reis. In sommige gevallen wordt met verschillende maatschappijen gevlogen, bijvoorbeeld bij bootreizen. Met welke maatschappij u vliegt wordt bekend gemaakt in de reisbescheiden. Bij elke maatschappij gaan wij uit van 1 stuk handbagage en 1 stuk ruimbagage. Dit is ook de maximale toegestane hoeveelheid bagage aan boord.

Wij zijn ervan uitgegaan dat men flying blue deelnemer is of wordt (gratis via

www.klm.com). Dit nummer ontvangen wij graag bij uw aanmelding voor het geval wij uw vluchten per KLM boeken.

Artikel 3 Uw informatie

3.1:

Persoonsgegevens

Wij verzoeken u vriendelijk u eigen persoonsgegevens en die van eventuele medereizigers bij boeking correct – zoals in het paspoort – door te geven. Ook uw naam dient op het aanmeldformulier exact zoals vermeld in het paspoort te worden ingevoerd. Voor een vlucht dienen de achternaam en de eerste voornaam op het vliegticket exact overeen te komen met de officiële naam in het paspoort. Gebruik – indien van toepassing– altijd uw meisjesnaam. Wijzigingen achteraf zijn vaak alleen tegen kosten mogelijk en voor uw eigen rekening. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van de juiste namen. Graag vragen wij u daarom ook de namen op de bevestiging nauwkeurig te controleren.

Gezamenlijk reizen

Reist u samen met anderen, dan kunt u samen boeken. Uw aanvraag wordt dan als één boeking behandeld, wat een voordeel kan zijn bij eventuele latere wijzigingen of annuleringen en het kan u een financieel voordeel opleveren bij bijvoorbeeld polis- en administratiekosten. Houdt u er rekening mee dat er één factuur wordt verstuurd naar de hoofdboeker die verantwoordelijk is voor de betaling. Ook bij bijvoorbeeld  de indeling van excursies kunnen wij rekening houden met samenreizenden.

Ook kunt u ervoor kiezen op uw factuur te laten verwijzen naar andere personen waarmee u op reis gaat. U ontvangt dan separate facturen, maar bijvoorbeeld bij annulering kunt u naar elkaar verwijzen.

Preferenties

Heeft u preferenties zoals bepaalde dieetwensen, dan raden wij u aan deze direct bij boeking aan ons door te geven. Wij kunnen helaas geen garantie geven, maar wij zullen er zorg voor dragen dat uw preferenties zorgvuldig worden doorgegeven.

3.2:

Geestelijke en fysieke gezondheid

Deelnemers aan onze reizen dienen te beschikken over een goede geestelijke en fysieke gezondheid. U moet zelfstandig kunnen reizen en goed ter been zijn indien u aan excursies deelneemt.

Het eventuele heuvelachtige karakter van bestemmingen, de vele trappen alsmede het ongelijke plaveisel vormen een belemmering voor het gebruik van rollators en rolstoelen; onze reizen zijn daarom helaas niet geschikt voor personen die hierop zijn aangewezen. Een groep is zo snel als de traagste deelnemer in die groep en om medereizigers niet te duperen behoudt Pied à Terre zich het recht voor om deelnemers die niet aan bovengenoemde criteria voldoen van deelname aan reis of excursies uit te sluiten.

3.4:

Wijzigingskosten

Hebt u na uw definitieve boeking alsnog aanvullende wensen die u bestaande reisaanvraag of reisovereenkomst veranderen, dan brengen wij u daarvoor € 25,- wijzigingskosten per boeking in rekening, naast de eventuele kosten van derden. Wijzigingen zijn altijd op aanvraag. Een wijziging betreft niet de annulering van een reis en het boeken van een andere reis uit ons aanbod.

Artikel 5. Wijzigingen door de organisator

5.1:

Vluchttijden en vertragingen

Genoemde luchtvaartmaatschappijen en vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud. Pied à Terre Reizen is niet aansprakelijk voor vertragingen die tot gevolg hebben dat u eventuele aansluitingen mist. Indien u individueel zou willen afwijken van bijvoorbeeld route, gepubliceerde data of bijvoorbeeld indien u economy comfort stoelen zou willen reserveren (beperkt beschikbaar op vluchten) dan dient u dit reeds bij boeking aan ons door te geven. Indien u dit later aan ons doorgeeft dan zijn wij genoodzaakt wijzigingskosten door te berekenen à € 25,- per wijziging.

5.2:

Bijzondere omstandigheden

  • Tijdens onze reizen zijn we sterk afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Pied à Terre kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade bij veranderingen, vertragingen of andere wijzigingen in het reisprogramma als gevolg van dergelijke omstandigheden. Wij zullen, samen met de talloze partnerorganisaties op de verschillende bestemmingen, ons uiterste best doen het initiële reisprogramma zoveel als mogelijk volgens plan uit te voeren.
  • Wij stellen de veiligheid van onze reizigers altijd voorop. Mochten zich er vanwege politiek instabiele omstandigheden problemen voordoen in een bepaald land, waardoor wij het niet verantwoord vinden het programma zoals gepubliceerd uit te voeren, dan zullen wij een alternatief reisprogramma uitvoeren. Uiteraard dient dit programma zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het reeds gepubliceerde programma.

Artikel 9. Als u wilt opzeggen

9.2:

Annuleringsvoorwaarden – boeken is niet vrijblijvend

Zodra u via onze website of de site van een van onze partners of per email definitief geboekt heeft, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook in het geval van een aanvraag voor een reis, waarbij we de reis – of delen ervan – eerst moeten aanvragen bij de accommodatie en/of de luchtvaartmaatschappij. Als wij de reis volgens uw wensen kunnen regelen is uw boeking definitief.

Wij hanteren de onderstaande annuleringsvoorwaarden tenzij anders vermeld bij de specifieke reis.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

* Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;

* Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

* Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

* Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door Pied à Terre Reizen. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 10. Betaling

10.1 (Administratie)kosten

Bovenop de reissom betaalt u de verplichte bijdrage voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (€ 2,50 per boeking van maximaal 9 personen) en de verplichte bijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden (€ 5,- per persoon per boeking). Pied à Terre Reizen berekent € 30,- per boeking aan administratiekosten.

Aanbetaling

Nadat uw boeking door ons bevestigd is, ontvangt u per e-mail de reisbevestiging. Hierop staat de hoogte van de aanbetaling vermeld. Over het algemeen bedraagt de aanbetaling 15% van de reissom plus eventuele verzekeringspremies. Indien dit percentage afwijkt (bijvoorbeeld bij bootreizen) dan staat dit vermeld op het boekingsformulier. Deze aanbetaling dien u per direct te voldoen. Uiterlijk zes weken voor vertrek moet het restant van de reissom zijn voldaan. Indien de termijn voor de restbetaling afwijkt dan staat dit vermeld op het boekingsformulier. De laatste reisinformatie met onder meer uw E-Ticket ontvangt u ongeveer één à twee weken voor vertrek indien de volledige reissom is voldaan.

NB Indien de hoogte van de aanbetaling afwijkt en/of indien de termijn voor het voldoen van de restbetaling afwijkt omdat de voorwaarden van de partners waarmee wij samenwerken strenger zijn dan gebruikelijk, dan vermelden wij bij de specifieke reis op het boekingsformulier wat de exacte voorwaarden zijn.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302.
Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Pied à Terre Reizen is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.
Pied à Terre Reizen beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

– Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

– De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.

– De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.

– De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.

– De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

– Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

– De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.

– Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding.

– Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.

– In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.

– De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.

– Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Pied à Terre Reizen heeft zich van bescherming van insolventie voorzien bij SGR. Wanneer diensten door de insolventie van Pied à Terre Reizen niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen via:

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Admiraliteitskade 73
3063 ED Rotterdam
Telefoonnummer 010-4146377
E-mail sgr@sgr.nl
Meer informatie: https://www.sgr.nl