Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Pied à Terre Reizen en Lezingen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Pied à Terre Reizen en Lezingen BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Privacy Policy

Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Binnen onze mogelijkheden doen wij alles om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier. Onder aan deze pagina vindt u ook onze contactgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Verwerking van persoonsgegevens en eventueel bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst;
 • Het (mogelijk) verwerken van medische gegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen;

 

Om herhaalaankopen te faciliteren heeft Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. het gerechtvaardigde belang om de gegevens van klanten voor 3 jaar te bewaren met verlenging tot een periode van 5 jaar wanneer binnen 3 jaar na de eerste aankoop een herhaalaankoop volgt. Het maximale bewaartermijn is 10 jaar.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Dieet;
 • Bijzondere persoonsgegevens.

U kunt bijzondere persoonsgegevens met ons delen omdat u bijvoorbeeld medische assistentie nodig heeft, toestemming heeft gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciale maaltijd heeft besteld. Tevens kan het voor de uitvoering van een reis noodzakelijk zijn dat paspoortgegevens, zoals paspoortnummer, gevraagd worden. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten te leveren.

Het is onvermijdelijk dat uit sommige gegevens die wij in het aanmeldingsformulier opvragen bijzondere persoonsgegevens worden afgeleid zoals etnische afkomst, religieuze opvattingen en seksuele geaardheid.

Wij als reisorganisatie doen ons best om zover binnen onze macht ligt uw persoongegevens te beschermen. Graag wijzen wij u erop dat wij ook reizen organiseren naar regio’s buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Om de door u geboekte reis buiten de EER uit te kunnen voeren zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens van betrokkene te delen met derden in deze regio. Hier is de plaatselijke wetgeving omtrent privacy van toepassing.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Uw persoonsgegevens worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna tot maximaal 10 jaar voor herhalingsaankopen.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Direct Marketing

Persoonsgegevens van Direct Marketing worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Toesturen van (of bellen over) informatie/brochures over de organisatie en/of producten/diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Geen overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)

Persoonsgegevens van Digitale Direct Marketing worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven/aanmelden voor een nieuwsbrief/account.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van uw reisovereenkomst;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van aanmeldformulieren;
 • Het verzorgen van Direct Marketing;
 • Het verzorgen van vliegtickets of andere manieren van vervoer;
 • Het verzorgen van visumaanvragen

Met partijen waar wij uw gegevens mee delen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Buiten de EU

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens buiten de EU aan leveranciers en indien nodig c.q. verplicht aan instellingen om uw (reis)overeenkomst uit te kunnen voeren.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. I.v.m. mogelijke herhaalaankopen bewaart Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. persoonsgegevens voor een periode van 3 jaar tenzij de betrokkene binnen 3 jaar nogmaals een reis boekt. In dit geval wordt het bewaartermijn van de persoonsgegevens verlengt naar een termijn van 5 jaar met een maximum van 10 jaar.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wij hebben een standaard formulier voor verzoek op inzage, rectificatie, verwijdering, het niet gebruiken van de persoonsgegeven ter beschikking. Neem contact met ons op via reizen@piedaterrereizen.nl om dit formulier aan te vragen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V.
reizen@piedaterrereizen.nl

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Pied à Terre Lezingen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Pied à Terre Reizen & Lezingen B.V.